ஒரு இஸ்லாமிய ஆணும், இந்து பெண்ணும் முத்தமிட்டால்.. – அதனால் என்ன?

யாரோ ஒருவர் உங்கள் மதத்தையோ, உங்கள் தீர்க்கதரிசியையோ அவமரியாதை செய்தால் தான் என்ன? உங்கள் புனித உருவங்கள் ஒன்றின் உடலை கேலிச்சித்திரமாகவோ, நிர்வாணமாகவோ வரைந்தால் தான் என்ன?