“லவ் ஜிகாத்” சட்டங்களும் வன்முறை வெறுப்புப் பிரச்சாரமும் – ஒரு விரிவான பார்வை

ஜந்தர் மந்தரிலும், இந்தியா கேட்டிலும் காவல்துறையின் பார்வையிலேயே, முஸ்லீம்களை கொல்லும்படியான அழைப்புகள்