விவசாயிகள் போராட்டம்: கனடா பிரதமர், பிரிட்டிஷ் தொழிலாளர் கட்சித் தலைவர் ஆதரவு

“உரிமைகளைப் பாதுகாக்க நடைபெறும் அமைதியான போராட்டத்திற்கு கனடா எப்போதும் ஆதரவளிக்கும்”