குடியுரிமை திருத்த சட்டம் – பாகிஸ்தான் திரும்பும் இந்து மற்றும் சீக்கிய அகதிகள்

இந்தியாவில் அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் “பொருளாதார நெருக்கடிகள்” காரணமாக மீண்டும் பாகிஸ்தான் திரும்புகிறார்கள்.