விவசாயிகள் போராட்டம்: அமித் மால்வியாவின் ஆதாரமற்ற அவதூறுகள்

அமித் மால்வியா, விவசாயிகளின் போராட்டத்தில் காலிஸ்தானி ஆதரவாளர்களின் பங்களிப்பு உள்ளது என்று கூறியுள்ள இரண்டாவது முக்கிய பாஜக தலைவர்.