காய்கறிகளுக்கு அடிப்படை விலையை நிர்ணயித்த கேரள அரசு

“நாட்டில் ஒரு அரசு இது போன்ற முயற்சியை எடுப்பது இதுவே முதல் முறை”